Yo, I’ll tell you what I want, what I really really want….

So tell me what you want, what you really really want, I’ll tell you what I want, what I really really want, So tell me what you want, what you really really want, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really really really wanna zigazig ha.